Letný pobyt v prírode. Vybavte sa na prechádzku, výlet či dovolenku v našej letnej sekcii.
Sortiment

Norma ISO

ISO čiže "Medzinárodná organizácia pre normalizáciu" je medzinárodná organizácia zaoberajúca sa tvorbou noriem. Najznámejšou normou medzi verejnosťou je norma ISO 9001 ustanovujúca požiadavky na systém riadenia kvality, avšak v dnešnej dobe sa v praxi uplatňuje už niekoľko desiatok systémových noriem.

Norma ISO

Vznik systému riadenia kvality má svoj pôvod v 20. rokoch minulého storočia, kedy s rozšírením sériovej výroby vznikla požiadavka na zavedenie systému, ktorý by udržal nemennú kvalitu výroby, a bez toho, aby bol testovaný každý výrobok. Prvé publikované zásady sa objavili po druhej svetovej vojne, ale prístup bol rozdielny v závislosti na teritóriu (USA, Európa, Japonsko) aj podľa jednotlivých korporácií.

Najrozšírenejšou normou sa stala norma ISO 9001, ktorá má svoj pôvod vo Veľkej Británii v 80. rokoch, kedy sa rozšírila po celej Európe a vytvorila tradíciu overovania jej plnenia nezávislými certifikačnými spoločnosťami. Kým na prelome roku 2000 pochádzalo viac ako 60% certifikovaných spoločností z Európy, dnes väčšinu certifikátov drží firmy z Ázie.

Princíp normy ISO

Norma stanovuje jednoduchú zásadu, kedy vedenie firmy stanovuje svoje ciele a plány v oblasti kvality svojej produkcie a tieto sú postupne pomocou nastavených procesov realizované, pričom účinnosť týchto procesov je meraná a monitorovaná, aby spoločnosť mohla prijať účinné opatrenia na zmenu. Norma sa zaoberá princípmi riadenia dokumentácie, ľudských zdrojov, infraštruktúry, zavádza procesy komunikácie so zákazníkmi, hodnotenie dodávateľov, meranie výkonnosti procesov a tiež interné audity za účelom získania spätnej väzby.

Norma ISO

Prínos normy ISO pre organizáciu

  • Udržanie stálej vysokej úrovne výrobného procesu a tým aj stabilnej a vysokej kvality poskytovaných služieb a výrobkov zákazníkom
  • Možnosť optimalizovať náklady - zníženie prevádzkových nákladov, zníženie nákladov na nekvalitné výrobky, úspora surovín, energie a ďalších zdrojov
  • Pomocou efektívne nastavených procesov navyšovať tržby, zisk, trhový podiel a tým zvyšovať spokojnosť vlastníkov
  • Vďaka poskytovaniu vysoko kvalitnej produkcie možnosť získania najnáročnejších zákazníkov a možnosť získania nových zákazníkov s ohľadom na zvyšovanie ich spokojnosti
  • Možnosť zúčastniť sa výberových konaní o veľké zákazky predovšetkým v štátnej správe
  • Skvalitnenie systému riadenia, zdokonalenie organizačnej štruktúry organizácie
  • Zlepšenie poriadku a zvýšenie výkonnosti celej organizácie
  • Zvýšenie dôvery verejnosti a štátnych orgánov
  • Vytvorenie systému pružne reagujúceho na zmeny požiadaviek trhu, jednotlivých zákazníkov, legislatívnych požiadaviek aj zmien vo vnútri organizácie (napr. pri zavádzaní nových technológií, organizačných zmien a pod.)