Sortiment

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Zákazník vytvorením objednávky v armyshope Top-ArmyShop.sk prevadzkovanú spoločnosťou Safety Agency, s.r.o. akceptuje obchodné podmienky. Vzťahy kupujúceho a predavajúceho ( Top-ArmyShop.sk, prevadzkovanú Safety Agency, s.r.o. ) sa riadi týmyto obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zvláštnej zmluve stanovene výslovně inak. Podmienky blížšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predavajúceho( army shopu Top-ArmyShop.sk, prevadzkovaný Safety Agency, s.r.o. )  a jeho zákazníkov (kupujúcích) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kupnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. sú jeho neoddeliteľnou súčasťou;

Ak nie je medzi účastníkmi dohodnutá trvalá kupná zmluva,v písomné forme, dodá predavajúcí tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávky doručené prostredníctvom elektronickej pošty ). Kupujúcim tabakových výrobkov môže byť iba osoba staršia ako 18-tich rokov.

2. Predmet zmluvy

Predmetom kupnej zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v objednávke (ďalej iba tovar). Ostatné údaje napr.( rozmery, ceny… ) obsiahnuté na www.Top-ArmyShop.sk, prospektoch a iných tlačovinách sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné. Safety Agency, s.r.o. (ďalej iba predavajúci) sa zaväzuje, že bude svojím odberateľom dodávať:
- tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
- vyhovujúcí normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
- vybavené českými či slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami.

3. Predavajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu Top-ArmyShop.sk

 

Sídlo
Safety Agency, s.r.o.
Pod Černým mostem 477
513 01 Semily
IČ: 287 85 606
DIČ: CZ287 85 606

 

Bankový účet: IBAN CZ1720100000002100174234; SWIFT FIOBCZPPXXX

 

Prevádzka
Safety Agency, s.r.o.
Pod Černým mostem 486
513 01 Semily

4. Kupujúci - zákazník

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční záväznú objednávku tovarí z našej ponuky.

5. Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov a predpísaných údajov a náležitostí. Kupná zmluva vzniká na základe záväznej objednávky v armyshope Top-ArmyShop.sk , na jej základe je následne realizovaný predaj tovaru. Objednávka sa stává záväznou vo chvíli prijatia objednávky predavajúcim. Objednávka je pokladaná za záväznú pre obe strany pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v dobe objednania. Objednáním na stránkách www.Top-ArmyShop.sk kupujúci súhlasí so zasielaním reklamného upozornenia na jeho emailovu schránku. V prípade, že si nepraje ďalšie zasielanie má povinnosť na reklamné upozornenie napísať"NEZASIELAŤ".

6. Ceny tovaru

Ponukané ceny uvedené na stránkách www.Top-ArmyShop.sk sú platné v okamžiku objednania. Aktuálne ceny sú uvedené na našich internetových stránkach. Predavajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien, v prípade zmeny peňažnýck kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcu a ostatných dodávateľov tovaru. Na niektoré druhy tovaru môže  prebiehať zľava, ktorá je vždy časovo obmedzená. Predavajúci si vyhradzuje právo zrušiť zľavu, pokiaľ je daný tovar vypredaný.

Faktúra vystavená na základe kupnej zmluvy (objednávky) medzi predavajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.

Ceny tovaru na našich stránkách sú uvedené vrátane 21% DPH a sú platné v dobe uzatvorenia kupnej zmluvy!

7. Poštovné a balné

Společnosť Safety Agency, s.r.o.  využíva služby prepravných spoločností,  predovšetkým PPL. Všetky uvedené ceny poštovného a balného sú za 1 balík o maximálnej hmotnosti do 15 Kg vrátane.

Poštovné a balné na Slovensko

Prepravná služba DHL - PLATBA PREDOM NA ÚČET 5,96 Eur

Prepravná služba DHL - SLOVENSKO DOBIERKA 7,56 Eur

Zásielkovňa - PLATBA PREDOM NA ÚČET 4,8 Eur

Zásielkovňa - SLOVENSKO DOBIERKA 6,4 Eur

U objednávky nad € 200 máte dopravu ZADARMO.

(zľava sa nevzťahuje na dobierkové)

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad okamžite oznámiť prepravcovi a našej firme. Faktúra (daňový doklad) jje priložená v balíku s tovarom.

Pri vrátení tovaru sa cenou rozhodnou pre získanie poštovného zdarma myslí cena po odpočítaní hodnoty vráteného tovaru. V prípade, že je vrátená čásť tovaru zo zásielky, na ktorú sa vzťahovalo poštovné zdarma, bude hodnota vráteného tovaru odrátaná z celkovej ceny zásielky. Ak novo vypočítaná cena zásielky dosiahne hodnotu nižšiu než je hodnota pre poštovné zdarma, bude cena poštovného odrátaná z čiastky, ktorá sa zákazníkovi vráti.

8. Platba za tovar a expedíciu

Predávajúci (armyshop  Top-ArmyShop.sk ) si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kupnej ceny. Celková cena objednávky môže byť kupujúcim uhradena: na dobierku, bankovým prevodom.
Faktúra vystavená na základe kupnej zmluvy (objednávky) medzi predavajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)
Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutečnené pri predaji tovaru podľa kupnej zmluvy dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatením tovaru, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, pokiaľ tento zákon nestanovuje inak.

9. Povinnosť kupujúceho

Kupujúci je povinný si tovar vyzdvihnúť: V prípade doručenia cez PPL, má kupujúci povinnosť prevziať zásielku podľa podmienok pre doručovanie stanovené firmou PPL, tj. kupujúci má povinnosť prevziať  zásielku aspoň na druhý doručovací pokus. Ak nebude dodržaný vyššie uvedený postup, bude zásielka vrátená späť odosielateľovi a tento si vyhradzuje právo účtovať k cene tovaru poplatok za uskladnenie, ktorý činí 0,5€ za každý nevyzdvihnutý deň . Pokiaľ nedôjde k prevzatiu tovaru do 3 mesiacov po vyexpedovaní ku kupujúcemu, predávajúci si vyhradzuje právo túto vec predať na náklady kupujúceho. V súvislosti s týmto predavajúci upozorňuje, že rozdiel v cene predávanej veci a konečnej čiastky, ktorú za ňu predavajúci pri náhradnom predaji utrží, rovnako tak ako poplatok za uschovanie, bude po neuhradení vymáhané súdnou cestou.

10. Dodanie tovaru

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predavajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Spravidla doručené v rozmedzí 2-7 pracovných dní od obdržania objednávky.

Spôsob dodania a miesto odberu je stanovené na základe objednávky. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom je vždy poistená a obsahuje daňový doklad.

11. Dodacia lehota

Dodacia lehota začíná bežať odo dňa obdrženia záväznej objednávky za podmienky obdrženia všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predavajúci ho  vyexpedovať alebo predať dopravcovi do 48 hodin (neplatí pre sviatky, soboty, nedele a dovolenky). Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predlžená, ak oneskorenie je spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predavajúcim.

O stave vašej objednávky budete informovaný-á- formou emailovej správy na vašu adresu, ktorú ste uviedli pri registrácií.
Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak bude tovar  pripravený v mieste plnenia k predaniu najneskôr posledný deň zjednanej dodacej lehoty. Ak predavajúci nie je schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar odberateľovi (predať k preprave prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu všetky finančné prostriedky vynaložené odberateľom k aktuálnej objednávke (kupnej zmluve) na jeho účet.

12. Vrátenie tovaru

Našim cieľom je Vaša plná spokojnosť s výrobkami, ktoré ste u nás zakúpili. V lehote 14 kalendárnych dní má kupujúci možnosť výmeny tovaru za iný alebo vrátenie 100% uhradenej ceny z objednávky. Lehota sa počítá odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (pri zakúpení). Odstúpenie od zmluvy musí byť odoslané najneskôr posledný deň 14 dennej lehoty. Formulár pre odstúpenie od zmluvy sťahujte TT..

Pri výmene tovaru sa učtujú náklady za poštovné. V prípade vrátenia kupnej ceny bude obnos vrátený iba na účet kupujúceho.

Pokiaľ zákazník žiada výmenu tovaru, v závislosti na jeho novom rozhodnutí (zmena veľkosti, poprípade iný typ tovaru) aj potom, čo jeho pôvodná objednávka bola správne vybavená, podľa inštrukcií zákazníka, hradí náklady i za opätovné zaslanietovaru. V prípade, že vinou predavajúceho došlo k zaslaniu iného tovaru, než bolo v objednávke zákazníka, poštovné hradí predavajúci.

Možnost vrátenia sa nevzťahuje na:

- spotrebný materiál (lana, podpaľovače, apod.)

-tovar, ktorý obvykle nie je skladom a bol objednaný pre konkrétneho zákazníka

- tovar, ktorý vykazuje závadu (v tom prípade je nutné postupovať podľa reklamačného poriadku)

- nový tovar, ktorý javí známky použitia

- príslušenstvo

- jednotlivý tovar  z akcií, kde je zníženie ceny jednéj položky podmienené nákupom ďalšieho tovaru (vrátiť možno iba celú skupinu tovaru)

Postu​p pri vrátení tovaru

 1. Kupujúci osobne či prepravnou službou dopraví na svoje vlastné náklady tovar spolu s kopiou faktúry či paragonu na adresu internetového obchodu Top-ArmyShop.sk, prevadzkovateľom Safety Agency, s.r.o. Pod Černým mostem 486, Semily 51301.

 2. Pri zasielaní tovar opatrne zabaľte. Za prípadné poškodenie behom prepravy nenesie predavajúci zodpovednosť.

 3. Kupujúci má právo na vrátenie ceny tovaru, iba ak je tovar v 100% stave a nejaví známky použitia.

 4. Po obdržaní kompletného, nepoškodeného tovaru vrátane príslušenstvá a všetkých vyššie zmienených dokladov, vrátí predavajúci kupujúcemu čiastku prevodom na účet.

  Predavajúci sa zaväzuje uhradiť čiastku na účet do 14 dní od prevzatia vráteného tovaru.

Okrem prípadov odstúpenia od zmluvy špeciálne v týchto VOP zakotvených má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že po potvrdení objednávky zistí vierohodným spôsobom skutočnosti zakladajúce dôvodné obavy o tom, že ponúkaný tovar nespĺňa zákonné podmienky pre voľný predaj na trhu alebo nespĺňa podmienky bezpečnosti, či tovar, ktorý má predávajúci k dispozícii začne vykazovať závady a poruchy nezavinené predávajúcim, kedy predávajúci nebude schopný zabezpečiť dodanie tovaru v minimálne bežnej kvalite.

Pred prvým použitím tovaru je zákazník povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V prípade nesprávneho používania tovaru nesie zodpovednosť zákazník.

13. Záruka, servis

Záručná doba začíná bežať odo dňa predania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predavajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. 
Na všetok tovar sa vzťahuje záručná doba v dĺžke trvania 24 mesiacov.

Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis závady a návrh na vybavenie reklamácie. Predavajúci alebo im poverený pracovník rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty se nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklámacia vrátane odstranení vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, nejneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenie reklamácie, pokiaľ sa predavajúci so spotrebiteľom nedohodne na inej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorá sa nedá odstrániť.

Zákonná záruka se nevzťahuje:

 1. Na mechanické poškodenie výrobku, či úmyselné, alebo neúmyselné vady spôsobené neodborným či neprimeraným zaobchádzaním kupujúceho popr. tretej osoby

 2. Tovar,ktorý bol opravovaný

 3. Bežné opotrebenie výrobku

 4. Použiváním výrobku v podmienkách, na ktoré nie ej určené

 5. Vady spôsobené neodvratnou udalosťou ( požiar, povodne, živelná pohroma, poškodenie bleskom, elektrostatickým výbojom )  

 6. Nadmerným  mechanickým opotrebením alebo opotrebením u ktorého predajca  limitoval životnosť, ak bola prekročená

 7. Záruka se tiež nevzťahuje na tovar označený pri predaji ako použitý. Kupuúci môže uplatniť reklamáciu iba na vady ktoré boli zjavné už pri predaní veci a presahujúce vady bežného užívánia plynúceho z povahy použitej veci

Vážení zákazníci, prosíme, aby ste jste nezameňovali dva rôzne pojmy a to záručnú dobu so  životnosťou výrobku.
 

Špecifikácia  záručnej doby : je doba, v ktorej možno reklamovať vady výrobku, tj. také vady, ktoré majú svoj pôvod vo výrobe, v použitom materiále či spôsobe spracovania

Špecifikácia životnosti výrobku : je doba, po ktorú pri správnom uživaní a ošetrovaní môže výrobok vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho využitia vydržať.

Životnosť výrobku teda nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba.

14. Reklamácia

Aby sme dosiahli Vašej plnej spokojnosti, ponúkame tovar, u ktorého sme plne presvedčení o kvalite. Pokiaľ aj napriek tomu sa vyskytne dôvod k reklamácií, postupujte, prosím, podľa nasledujúcich bodov, aby mohla byť reklamácia uznaná a v najkratšej možnej dobe vybavená.

Poškodenie vzniknuté prepravou zásielky
Kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať stav zásielky a odmietnúť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Pokiaľ aj napriek tomu kupujúci zistí až po prevzatí, že je zásielka poškodena, je povinný do 24hodin informovať predajcu na emaile info@top-armyshop.sk (uvádzajte meno, č. objednávky a popis poškodenia. Reklamačné oddelenie zajistí čo najrýchlejšiu výmenu. Po tejto lehote nemožno tovar reklamovať.

Reklamácia v záručnej dobe
Kupujúci je povinný podať predajcovi oznámenie o vadách (reklamácií) okamžite,potom,čo vady zistil. Podmienkou pre prevzatie  do reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe, ktorá činí 24 mesiacov. Predavajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté neodborným použivaním výrobku, ani za škody spôsobené domácimi udalosťami a chybnou manipuláciou. Na také vady sa záruka nevzťahuje.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich dielov) spôsobené použivaním. Kratšiu životnosť výrobku netreba  považovať za vadu a nie je teda dôvodom k reklamácií.

Predajca sa zaväzuje opraviť alebo vymeniť vadný tovar najneskôr do 30 ich kalendárnych dní od obdrženia reklamovaného tovaru.

Postup pri reklamácií 
Kupujúci osobne či prepravnou službou dopraví na svoje vlastné náklady tovar  spolu s kopiou faktúry či paragonu a záručného listu (pokiaľ bol vystavený) na nižšie uvedenú adresu:

Safety Agency, s.r.o.
Pod Černým mostem 486
513 01 Semily

Pri zasielaní tovar opatrne zabaľte. Za prípadné poškodenie počas prepravy nenesie predavajúci zodpovednosť. 
K reklamovanému tovaru nezabudnite priložiť kópiu faktúry alebo paragonu a záručný list!

 

Reklamačný list k stiahnutiu.

Pri reklamácií tovaru

- je treba predkládať (zaslať) kompletný
- suchý
- riadne vyčistený a zbavený všetkých nečistôt
- odstránený od všetkých hygienických závad

15. Predaj tabakových výrobkov

Zákon zakazuje predaj tabakových výrobkov, fajčiarskych potrieb a bylinných výrobkov určených na fajčenie osobám mladším ako 18 rokov. Pri zasielaní tabakových výrobkov, fajčiarskych pomôcok a bylinných výrobkov určených na fajčenie, ktorých predaj osobám mladším ako 18 rokov je zakázaný, je zákazník pred odoslaním objednávky povinný urobiť vyhlásenie o svojej plnoletosti a zadať dátum narodenia. Veková spôsobilosť zákazníka je overená pri dodaní tovaru / ak dané doručovacia služba umožňuje /. Zákazník týmto dáva súhlas s overením jeho veku pri dodaní tovaru a vyplnením svojho dátumu narodenia udeľuje aj súhlas s poskytnutím tejto informácie. Pokiaľ kupujúci neuvedie dátum narodenia pri vyplnení objednávky, nebude mu tabakový výrobok, či fajčiarske potreby či bylinný výrobok doručený. Údaje uvedené kupujúcim v objednávke či užívateľskom účte sú predávajúcim považované za správne, a kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný ani oprávnený oznámené osobné údaje overovať / s výnimkou zhora uvedenou- overenie pri doručení tovaru /.
Odstúpenie od zmluvy
Bez ohľadu na hore uvedené odstúpenie od zmluvy má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že tovar bol objednaný maloletým spotrebiteľom, tj. Osobou, ktorou je predaj tabakových výrobkov alebo fajčiarskych potrieb zakázaný.

16. Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predavajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Pri trvalom zmluvnom vzťahu (ak je písomne uzatvorená rámcová kupná zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dojde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok. Ak odošle objednávku po dni, v ktorom došlo ku zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je účinné okamžikom jeho doručenia predavajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už doručenú dopravcom. Odoslaním elektronickej objednávky, kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako i v deň odoslania objednávky s platnou výškou ceny objednaného tovaru (vrátane príp.expedičných a dopravných nákladov) uvedenou v ceníku na internetovej stránke armyshop www.Top-ArmyShop.sk, ak nebude v konkrétnom prípade preukazateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kupnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný. Účastníci ss výslovne v zmysle ust. § 262 odstavec 1 obchodného zákona dohodli, že ak nie je  podmienkami výslovne stanovené inak, riadia  sa  ich práva a povinností obchodným zákoníkom, hlavne jeho ust. § 409 a násl..

Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookies na svojom počítači.