Sortiment

Complaints procedure

Aby sme dosiahli Vašej plnej spokojnosti, ponúkame tovar, u ktorého sme plne presvedčení o kvalite. Pokiaľ sa predsa vyskytne dôvod k reklamácií, postupujte, prosím, podľa nasledujúcich bodov, aby mohla byť reklamácia uznaná a v najkratšej možnej dobe vybavená.

Poškodenie vzniknuté prepravou zásielky

Kupujúcií je povinný pri prevzatí skontrolovať stav zásielky a odmietnúť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Pokiaľ aj tak kupujúci zistí až po prevzatí, že je zásielka poškodená, je povinný do 24 hodin informovať predajcu na emaile info@top-armyshop.sk (uvádzajte meno, č. objednávky a popis poškodenia). Reklamačné oddelenie zaistí čo najrýchlejšiu výmenu. Po tejto lehote sa nedá poškodený tovar reklamovať.

Reklamácia v záručnej dobe

Kupujúci je povinný podať predajcovi oznámenie o vadách (reklamácií) hneď, ako vady zistil. Podmienkou pre prevzatie do reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe, ktorá činí 24 mesiacov. Predavajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté neodborným použiváním výrobku, ani za škody spôsobené domácimi udalosťami a chybnou manipuláciou. Na také vady sa záruka nevzťahuje.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemôžeme považovať za vadu a nie je teda dôvodom k reklamácií.

Predajca sa zaväzuje opraviť alebo vymeniť vadný tovar najneskôr do 30ich kalendárných dní od obdrženia reklamovaného tovaru.

Postup pri reklamácií 

Kupujúci osobne či prepravnou službou dopraví na svoje vlastné náklady tovar spolu s kópiou faktúry či paragonu a záručného listu (pokiaľ bol vystavený) na nižšie uvedenú adresu:

Safety Agency, s.r.o.
Pod Černým mostem 486
513 01 Semily

Pri zasielaní tovar dobre zabaľte. Za prípadné poškodenie behom prepravy nenesie predávajúci zodpovednosť. 
K reklamovanému tovaru nezabudniet priložiť kópiu faktúry alebo paragonu a záručný list! A popište dôkladne poškodený tovar.

Pri reklamácií tovar:

- je treba predkládať (zaslať) kompletný
- suchý
- riadne vyčistený a zbavený všetkých nečistôt
- odstranený od všetkých hygienických závad

Reklamačný list na stiahnutie.