Sortiment

Kedy použiť strelnú zbraň?

27.8.2020 | Praktické tipy | Ondřej Krotil | Doba čítanie: 11 minút
Nájdené v magazíne (0)
Nájdené v slovníku pojmov (0)
Bohužiaľ, na zadané hľadanie sme nič nenašli.

Okamih, kedy použijete strelnú zbraň na ochranu seba alebo svojich blízkych, je prelomový. Dá sa povedať, že v zlomku sekundy sa môže zmeniť život váš a život útočníka. Majte na pamäti, že strelná zbraň je to posledné z vášho obranného arzenálu ...

Nutná obrana

Nutná obrana a právo brániť svoj život alebo život blízkych je pevne ukotvená v zákone. Zbraňou je akýkoľvek predmet, ktorý je schopný spôsobiť zranenie druhej osobe a je útokom proti telu dôraznejší . Tým môže byť napríklad zväzok kľúčov, tyč, sklenená fľaša, kameň, nôž a podobne. V prípade použitia strelnej zbrane nastávajú oveľa výraznejšie komplikácie.

Ruka muža držiaca zbraň

Vyhnúť sa stretu

Nevyhľadávaných konfliktných situácií je úplným základom. Každý občan urobí najlepšie, ak sa vyhne miestam, kde hrozí potencionálne nebezpečenstvo. Sú však životné situácie, kedy sa konfliktným situáciám nevyhneme. Ako príklad môžeme uviesť typickú scénu z temného podchodu za hlbokej noci, kde všehoschopná osoba, napríklad pod vplyvom drog, nečakane zaútočí. Aj za tejto okolnosti, ak je to len možné, musíme správne vyhodnotiť situáciu. V drvivej väčšine útočníka nezaujíma osoba ako taká, ale skôr obsah vreciek a peňaženky. V takejto situácii je skutočne najlepšie, hoci sa to môže zdať akokoľvek postavené na hlavu, keď prepadnutý urobí to, čo útočník chce. Útočník sa obvykle stratí ako para nad hrncom a poškodený (prepadnutý) bezodkladne musí uvedomiť políciu. Je obzvlášť dôležité správať sa tak, aby nebezpečný rabiát nemal príčinu svoj útok eskalovať.

Zachraniť si život

Čo znamená zachrániť si život? Na túto otázku nie je jednoznačná odpoveď, ktorá by platila pre všetky prípady. Pri útoku rozhodujú zlomky sekúnd. Ak nie je možnosť odvrátiť útok napríklad útekom, potom, hoci v teoretickej rovine je možné použiť všetkých dostupných obranných prostriedkov. Teória nie je životná prax a na rôzne konfliktné situácie každý reaguje inak. Napríklad podľa svojho charakteru alebo iných možností. Sú aj prípady, keď obeť útočníka v rozhodujúcom okamihu nedokázala vystreliť ...

Veľakrát na odvrátenie nebezpečenstva stačí namierená zbraň spolu s výzvou jej použitia. Pre zvýraznenie psychologického efektu možno v tejto fáze použiť aj varovný výstrel. Opäť môžeme menovať rad výnimiek, ale k osvetleniu tejto základnej situácie nám tento príklad stačí.

Ak útočník nezanechá svojho nebezpečného konania a nemožno situáciu zachrániť inak, je napadnutý oprávnený použiť všetky prostriedky na odvrátenie nebezpečenstva. Majme na pamäti, že reálny život nie je kovbojka a pojem "čistý priestrel" alebo "škrabnutie" je niečo, s čím sa medicína stretáva veľmi zriedka. Preto aj jeden zásah zo strelnej zbrane má na tele útočníka značne deštruktívne účinky. Primárným účelom je zneškodnenie útočníka, teda odvrátiť (trvalo) priamu hrozbu, Tým ale nie je povedané, že útočník musí nutne zomrieť. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že aj postrelenie mnohokrát stačí k trvalému odvráteniu nebezpečenstva. Po streľbe je nutné privolať políciu. Pokiaľ došlo k zraneniu ktorejkoľvek osoby, potom aj lekársku pomoc. Pokiaľ to situácia vyžaduje, je nevyhnutné poskytnúť predlekársku pomoc, pretože toto plynie z občianskej povinnosti.

mŕtvi nehovorí

Heslo "mŕtvi nehovorí" poznajú predovšetkým tí, ktorí majú za sebou vojenský výcvik. V civilnom živote toto heslo neobstojí, ak vôbec obstojí v živote vojenskom. Pri zranení, či zabití útočníka bude polícia prešetrovať, ktorá osoba je páchateľom a ktorá osoba je na strane poškodeného. Moderné vyšetrovacie postupy až na výnimky dovedú úplne bezpečne rozpoznať charakter strelných zranení a akým spôsobom ich dosiahnutie, vrátane vzdialenosti medzi útočníkom a strelcom. V tesnom kontakte medzi strelcom a útočníkom je možné nájsť drobné popáleniny na oblečení, či kožu postreleného. Výstrelom sa mimo rozžeraveného projektilu uvoľnia zvyšky horúceho strelného prachu a plynu. Z toho dôvodu budú kriminalisti posudzovať, či mal napadnutý možnosť utiecť, alebo by si útekom naopak priťažil.

Rozhodujúcí je aj smer streľby. Keď útočník ležal na obeti a tá ho v bezvýchodiskovej situácii postrelila, možno celkom ľahko preukázať, že mohlo ísť o život ohrozujúcu situáciu. Vyšetrovatelia sa najčastejšie stretávajú so situáciou, kedy útočník stojí proti svojej obeti čelom, pričom obvyklá vzdialenosť nie je viac ako dva metre - útočník sa teda chystal vstúpiť do komfortnej zóny napadaného, ​​ktorý túto situáciu vyhodnotil ako kritickú.

Zvlášť nápadné je postrelenie do boku z väčšej vzdialenosti, alebo, kedy útočník stojí chrbtom k svojej obeti. Z princípu je jasné, že v oboch prípadoch nemusí ísť o život ohrozujúci stav a vyšetrovatelia budú posudzovať oprávnenia použitia strelnej zbrane. Na základe toho môže dôjsť k prekvalifikovaniu celého vyšetrovania. Teda, že napadnutý nebol poškodeným, ale páchateľom. Skúsený kriminalista totiž nemôže vylúčiť verziu vyprovokovaného útoku, aspoň nie v začiatkoch vyšetrovania. Zdanlivá obeť môže takto maskovať svoj trestný čin.

Povinnosťou polície je zabezpečenie miesta činu a jeho dôsledného prehľadania. Z toho dôvodu je potrebné zabezpečiť čo najväčší počet svedkov onej udalosti, trebárs i spôsobom obmedzenia na ich osobnej slobode do príchodu bezpečnostných zložiek. Ich výpoveď môže mať zásadný podiel na právnu kvalifikáciu činu. Na zostávajúce otázky odpovie rekonštrukcia na mieste činu, kde sú v maximálnej možnej miere simulované okolnosti predmetného skutku.

Muž mieriaci zbranou

Čo je dôležité po útoku?

Z predchádzajúceho odseku vieme, že jednou z najdôležitejších vecí, na ktorú musíme myslieť, je vlastná bezpečnosť a z toho vyplýva charakter nášho konania. Po odvrátenie útoku zbraň zabezpečíme proti náhodnému vystreleniu, ak je isté, že situácia nebude vyžadovať jej opätovné použitie. Ak hrozí napadnutie, napríklad druhým páchateľom alebo ďalšiou skupinou, je potrebné byť stále v strehu. Primárnou povinnosťou obranca je privolanie bezpečnostných zložiek. V našich podmienkach nie je potrebné volať lekársku službu a políciu zvlášť. Operátori si vzájomne informáciu odovzdajú. Najlepšie však urobíme, ak vytočíme číslo polície a oznámime, že došlo k streľbe, oznámime, či je alebo nie je vylúčený ďalší útok a ak (ne) došlo k zraneniu.

Každá situácia je iná a vyšetrovatelia k tomu budú prizerať, však neodborná manipulácia so strelnou zbraňou, ak obranca vlastný zbrojný preukaz, môže vo výsledku priťažiť aj obrancovi.

Nesmieme panikáriť! Ak to bude v silách obrancu a situácia to dovolí, nemalo by sa na mieste činu vyskytovať príliš veľa ľudí. Ich prítomnosť môže zničiť dôkazy, ktoré neskôr môžu hrať v prospech obranca. V žiadnom prípade nesmieme manipulovať alebo premiestňovať predmety, ktoré by mohli byť použité v dôkaznom šetrení!

Polícia má povinnosť zaistiť miesto činu, ktoré následne prehľadá. Je to absolútne nevyhnutné na určenie právnej kvalifikácie celej situácie. Rozhodujúce je, akým spôsobom došlo k útoku, kde stál obranca, odkiaľ na neho bolo útočené, počet výstrelov a iné nevyhnutné úkony vyšetrovania. Už poznáme príklad útočníka, ktorý stál chrbtom. Ak útočníka hrozba strelnou zbraňou zastrašila a bol na úteku, je isté, že nešlo o nutnú obranu! Ako už vieme, rozhodujúca je aj vzdialenosť. Tieto dôkazy možno zabezpečiť už pri prvotnom ohladaní miesta činu a predbežným výsluchom obrancu alebo aj prípadných svedkov.

Ak existuje podozrenie, že obranca konal neprimerane, musí počítať s tým, že bude zadržaný do určenia právnej kvalifikácie incidentu. Z prvotnej nutnej obrany sa môže vykľuť zabitie, zabitie z nedbanlivosti a je veľa prípadov, kedy "obranca" konal úmyselne, teda domnelého útočníka zbavil života, čo znamená iba jediné. Došlo k vražde. Pochopiteľne možno hovoriť v opačnej rovine.

Je teda úplne bežná prax, že dôjde k zadržaniu a následnému vyťažovaniu (výsluchu) toho, kto použil strelnú zbraň na odvrátenie útoku. Na kvalifikáciu bude mať celkom iste vplyv lekársky posudok o charaktere zranení, v prípade smrti útočníka súdna pitva, ktorú smie vykonávať znalec na to určený. Úplne bezpečne možno odhaliť napríklad uhol, ktorým projektil vnikol do tela. V mnohých prípadoch ide totiž o rozhodujúci faktor.

Ak sa do takej situácie niekedy dostanete, snažte sa, hoci to môže z psychického hľadiska pôsobiť značné problémy o čo najsvedomitejšiu spoluprácu s políciou. Nič nezamlčujte, Vyrozprávaj pravdu. Uvedomte si, že kriminalistika je v dnešnej dobe na veľmi vysokej úrovni a na základe najrôznejších posudkov, výsluchov, možno vyvrátiť účelovú lož, či zámerné zamlčovanie dôkazov ...

Záver

Ako už bolo předesláno: Spôsob nutnej obrany je vždy silnou individuálnou záležitosťou. Vo všeobecnej rovine si môžeme vymenovať základné body.

  • Vyhýbajte sa situáciám, kde hrozí riziko napadnutia.
  • Vyhnite sa stretu a nezavdávejte príčinu k stupňovaniu útoku.
  • Pamätajte, že strelná zbraň je poslednou možnosťou a pokiaľ to situácia dovoľuje, najlepším východiskom je útek.
  • Pokiaľ je to možné, použiť najskôr hrozbu streľbou, prípadne vystreliť varovný výstrel.
  • Pri použití zbrane vždy volajte políciu. Za určitej situácie je nutná predlekárska pomoc. Keď mu na mieste udalosti sú svedkovia, je absolútne nevyhnutné zabezpečiť ich prítomnosť do príchodu bezpečnostných zložiek.
  • Zaistite strelnú zbraň proti náhodnému vystreleniu, avšak hroziacemu útoku smiete opäť čeliť. Prispôsobte sa situácii.
  • Nepanikárte!
  • Nemanipulujte s dôkazmi a snažte sa zabrániť pohybu nežiaducich osôb. Výstižným pomenovaním takéjto osoby rozumieme obyčajného "Čumil."
  • Aktívne spolupracujte s políciou. Nič nezamlčujte a Vyrozprávaj podľa svojho najlepšieho svedomia. Nepresné výpovede prinášajú iba chaos!
  • Zachovajte trpezlivosť. Vyšetrovateľ musí preukázať alebo vyvrátiť vaše tvrdenie. Je to jeho práca. Či chcete alebo nie, koliesku najrôznejších výsluchov a niekoľkým bezsenným nociam sa nevyhnete!

Z celého článku vyplýva jediná vec. V prípade nutnej obrany a zvlášť pri použití strelnej zbrane, si obranca bude musieť všeličo vytrpieť. Vyšetrovatelia nepoznajú pozadie alebo prípadný motív celého aktu a takto k celej situácii budú pristupovať. Preto platí tvrdenie, že sa nevyhnete sérii vyšetrovaní, nepríjemných výsluchov vrátane prípadnej rekonštrukcie na mieste činu. Jedine tak sa dá preukázať, že právo stojí na strane toho, kto sa rozhodol brániť svoj život!

Doporučené produkty
Autor článku
Ondřej Krotil
Prejsť do magazínu
Obsah článku

Páči sa Vám článok?